.
Dzisiaj jest środa, 24 lipca 2024 r. 206 dzień roku

Strona główna Kontakt


Menu przedmiotowe


Informacje o Cechu

informacje o ...
Status prawny
Władze cechu


Zadania publiczne

Organizacja
Cele i zadania
Tryb działania


Członkowie cechu

Stan


Wyszukiwanie w BIP'e


Status prawny

Strona emitowana: 3120

Cech działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17.10.2001r. pod numerem: KRS 0000043207

 • forma prawna- Cech Rzemieślniczy; oraz na podstawie Statutu Cechu.

S T A T U T C E C H U

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Cech , z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 , jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców.
 2. Cech posiada osobowość prawną.

 3. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako
 4. reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 5. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle

/ Dz.U.Nr 17 , póź. 92 z 1997 r., póź. 769 i 770 , z 2001 r. / zwanej w dalszych postanowieniach niniejszego statutu, ,, ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ‘’ ustaw wymienionych w ust. 2 oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Cech nosi nazwę : Cech Rzemiosł Różnych.
 2. Terenem działania Cechu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Cechu jest - Gostyń.

§ 3

Cech jest dobrowolnym członkiem Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

O dobrowolnym członkostwie decyduje Walne Zgromadzenie Cechu.

§ 4

W przypadku zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy Zarządem Cechu a Radą Izby Rzemieślniczej w Poznaniu – opartego o uprzednie uchwały tych organów – Cech z upoważnienia Izby Rzemieślniczej sprawować będzie nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, zatrudnionych przez członków Cechu prowadzących działalność na obszarze jego działania.

II CELE CECHU

§ 5

1. Celami Cechu są :

1 / ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów

władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego,

sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji ;

2 / prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej,

kulturalnej, oświatowej i socjalnej .

3 / utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i

godności zawodowej polskiego rzemieślnika ;

4 / wykonywanie, na podstawie upoważnienia właściwej Izby

Rzemieślniczej , zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem

przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych

zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu;

5 / podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania

prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o

rzemiośle ; w szczególności Cech dba o przestrzeganie zasady

określonej w § 6 ust. 2 niniejszego statutu ;

 1. Cech realizuje cele określone w ust.1 poprzez ;

1 / udzielanie pomocy doradczej i instruktażowej w prowadzeniu

działalności gospodarczej ;

2 / kompleksowa obsługa związana ze szkoleniem uczniów w zawodzie

3 / współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w

zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolnych przez

członków cechu ;

4 / pomoc instruktażową - szkoleniową dla członków Cechu w zakresie

bhp , prawa pracy i ochrony środowiska;

5 / współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie

właściwego stosowania przepisów dot. ubezpieczenia

społecznego rzemieślników ;

6 / zgłoszenie kandydatur przedstawicieli Cechu w powiatowej

radzie zatrudnienia;

7 / zgłaszanie na wniosek Izby Rzemieślniczej, kandydatów na

członków komisji egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców

do wydawania opinii w zakresie spraw dot. rzemiosła ;

8 / dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych , fachowej oceny

pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie opinii

w tym zakresie ;

9 / rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu ;

10 / organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej dla

członków Cechu ich rodzin oraz pracowników a także dla

pracowników Cechu.

III CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Członkami Cechu mogą być prowadzący działalność gospodarczą na
 2. warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle;

  a / będący osobami fizycznymi, mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z

  dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej,

  b / przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników ,

  c / inne osoby fizyczne , jeżeli nie spełniają warunków określonych w

  ustawie z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle , jeżeli złożą deklarację

  i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż 3 lata.

 3. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle , obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem właściwej Izby rzemieślniczej, a działalność tę prowadzi na terenie , o którym mowa
 4. § 2 ust. 2.

 5. Członkami Cechu mogą być spółki cywilne , jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle.
 6. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego statutu, zachowują swe uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia , w wypadku określonych w tym statucie.
 7. Członkiem Cechu może być osoba, która była przez ostatnie 5 lat członkiem Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestała wykonywania rzemiosła.
 8. Wpis do rejestru członków Cechu osób wskazanych w ust. 1 , 2 i 3 następuje na podstawie ich pisemnego wniosku – deklaracji , po decyzji Zarządu o przyjęciu.
 9. Zarząd Cechu podejmuje decyzję o przyjęciu i wpisie do rejestru członków w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
 10. O decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na członka Cechu, Zarząd zawiadamia na piśmie zainteresowanego w terminie 14 dni od jej podjęcia. Decyzja odmowna winna być uzasadniona.
 11. Od odmownej decyzji Zarządu, służy zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia , które należy wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.

§ 7

 1. Członkowie mają prawo;
 2. 1/ korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5

  statutu

  2/ wybierania i wybieralności do organów Cechu,

  3/ zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu,

  4/ wnoszenie odwołań od uchwał Zarządu Cechu - dot. praw członka – do

  Walnego Zgromadzenia,

  5/ obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu stawianych

  im zarzutów i skarg oraz do udzielenia wyjaśnień ,

  6/ wglądu w protokóły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania

  Zarządu Cechu, protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z

  wykonania zaleceń,

  7/ uzyskania od organów Cechu – na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach

  środowiskowych informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz

  zamierzeniach,

  8/ żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia

 3. Nie ma prawa wybieralności członek, Cechu który;
 1. został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
 2. został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu koleżeńskiego ,
 3. zalega z wpłaceniem składki cechowej powyżej 6 miesięcy, mimo wezwania o jej uregulowaniu w dodatkowym terminie.

§ 8

Członkowie Cechu są zobowiązani;

1 / przestrzegać prawo , zasady etyki i godności zawodowej oraz zasady

współżycia społecznego,

2 / stosować się do postanowień statutu oraz decyzji i uchwał organów

cechowych ,

3 / regularnie opłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,

4 / poddawać kontroli działalność swojego zakładu w zakresie przestrzegania

zasad jego prowadzenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesu

szkolenia zawodowego pracowników młodocianych,

5 / rzetelnie, terminowo i sumiennie wykonywać swoje powinności zawodowe,

dbać o jakość usług lub produkcji oraz rozpatrywać rzeczowo zgłaszane

w tym przedmiocie reklamacje odbiorców.

§ 9

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 10

 1. Członkostwo w Cechu ustaje na skutek ;
 • wystąpienia,
 • wykreślenia,
 • wykluczenia.

§ 11

Członek Cechu może z niego wystąpić za pisemnym wypowiedzeniem, którego termin wynosi trzy miesiące i liczony jest począwszy od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie to zostało złożone . Termin ten może zostać skrócony w przypadku porozumienia się członka z Zarządem Cechu.

§ 12

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku;

 • likwidacji działalności gospodarczej,
 • śmierci członka.

§ 13

Wykreślenie z rejestru członków Cechu z przyczyn określonych w § 12 następuje na mocy decyzji Zarządu Cechu.

Wykreślenie powinno nastąpić bezpośrednio po stwierdzeniu przyczyn uzasadniających wykreślenie.

§ 14

Wykluczenie członka z Cechu następuje w wypadku;

 • nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Cechu,
 • nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
 • prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 • stwierdzenia istotnych uchybień w wykonaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych.

§ 15

Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd na wniosek Sądu Koleżeńskiego lub z własnej inicjatywy.

§ 16

 1. O wykreśleniu lub wykluczeniu członka zarząd obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zgromadzenia.
 2. Decyzja w sprawach określonych w ust.1 staje się skuteczna z datą doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu.
 3. 3. Odwołujący się członek ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu

  w czasie rozpatrywania jego odwołania.

 4. O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu zawiadamia

odwołującego się członka listem poleconym z 14 dniowym wyprzedzeniem.

§ 17

 1. Wysokość składki cechowej , ustala Walne Zgromadzenie , uwzględniając
 2. finansowanie działalności oraganizacyjno-samorządowej Cechu oraz wydatki na działalność statutową organizacji ,których Cech jest członkiem.

  O wysokości składki cechowej, Biuro Cechu zawiadamia członków ze

  wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.

 3. Zarząd Cechu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić

członka od obowiązku płacenia składki w całości lub w części na czas określony, a także umorzyć składki zaległe.

3. Walne Zgromadzenie ma prawo podjąć uchwałę o wysokości składek

dodatkowych na inne cele poza działalnością organizacyjno – samorządową.

4. Nieuregulowane w ciągu 6 miesięcy składki podlegają ściągalności w trybie

postępowania sądowego dot. § 6 ust.2 .

§ 18

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność “ honorowego starszego “ lub “ honorowego członka” Cechu osobom, które zasłużyły się szczególnie dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych.
 2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

IV ORGANY CECHU

§ 19

 1. Organami Cechu są ;
 2. A / Walne Zgromadzenie członków – delegatów,

  B / Zarząd ,

  C / Komisja Rewizyjna ,

  D / Sąd Koleżeński.

 3. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 . od lit. B - D

3. Kadencja organów wymienionych w ust. B - D trwa cztery lata.

w przypadku przekroczenia tego terminu, organa Cechu pełnią swoje

dotychczasowe funkcje do czasu wyboru nowych organów przez Walne

Zgromadzenie.

 1. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwe, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesom reprezentowanego środowiska

5. Członkowie organów statutowych Cechu , winni czynu lub zaniedbania ,

przez które Cech poniósł szkodę, odpowiadają za nią osobiście. Do tej

odpowiedzialności mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy

o odpowiedzialności materialnej pracowników.

 1. Wybory Starszego Cechu oraz organów , o którym mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów . Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organy Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 3. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia , członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd Cechu.

 1. Walne Zgromadzenie członków – delegatów.

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 21

 1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy ;

1 / uchwalanie statutu i jego zmian ,

2 / wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu,

przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu

Koleżeńskiego oraz zastępców członków,

3 / określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia oraz

dobrowolnych świadczeń rzemieślników,

4 / rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie

sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do

wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych

sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

5 / podejmowanie uchwał w sprawie nabycia , zbycia lub obciążenia

nieruchomości,

6 / podejmowanie uchwał w związku z oceną pokontrolną działalności

Cechu,

7 / upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia pożyczek oraz zbywania

ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

8 / uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej

9 / nadawanie godności członka honorowego Cechu,

10 / rozpatrywanie odwołań członków Cechu od decyzji Zarządu Cechu,

11 / uchwalanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego ,

12 / podejmowanie uchwał w sprawie dobrowolnej przynależności do Izby

Rzemieślniczej ,

13 / wybieranie delegatów na Walne Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej ,

14 / podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Cechu,

15 / podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do

rozpatrzenia przez zarząd Cechu lub Izbę Rzemieślniczą ,

Walne Zgromadzenie wybiera delegatów , o których mowa w ust. 1 ptk.13 na

okres kadencji.

§ 22

Odwołanie Starszego Cechu, członka Zarządu , Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 23

 1. Jeżeli w Cechu zrzeszonych jest więcej jak 300 członków - Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
 2. Delegatów wybierają środowiska terenowe na okres kadencji Zarządu.

Przy liczbie powyżej 300 członków zrzeszonych w Cechu wybiera się jednego delegata na – 6 członków.

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie zwołane jest przynajmniej jeden raz w roku najpóźniej w ciągu 6 – ciu miesięcy po upływie roku rozliczeniowego– sporządzeniu bilansu strat i zysków. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
 2. Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie ;

1 / Komisji Rewizyjnej,

2 / 1/4/ ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów,

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie

z podaniem celu jego zwołania.

4. W przypadkach wskazanych w ust.2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna.

§ 25

 1. O czasie , miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków – delegatów co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać informację o udostępnieniu do wglądu w biurze Cechu - odpowiednio do porządku obrad – następujących dokumentów ;
 • bilansu strat i zysków za rok ubiegły
 • sprawozdania Zarządu
 • projektów proponowanych uchwał
 • protokółu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

§ 26

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie;
 • przewodniczący
 • zastępcy przewodniczącego
 • sekretarza .

2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym

upomnieniu , wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do

zarządzeń porządkowych.

 1. Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

§ 27

 1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem § 26 statutu jest władne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad , jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej ź liczby członków Cechu lub delegatów Cechu.
 2. Jeżeli z powodu braku wymaganej liczby członków – delegatów Walne Zgromadzenie nie odbywa się w pierwszym terminie , zarząd obowiązany jest podać termin następny ale nie później niż w ciągu 14 dni - lub zwołać ponownie Walne Zgromadzenie , które będzie prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia otrzymują moc prawną przez głosowanie -większością głosów.
 4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo na porządek obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być podjęta sprawa zmiany statutu.
 5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie - delegaci Cechu.

§ 28

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu otrzymują moc prawną w głosowaniu jawnym - większością głosów. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.

 1. ZARZĄD CECHU

§ 29

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialności za prawidłową jego działalność.

§ 30

1. Zarząd składa się z 10 osób , w tym ze Starszego Cechu , 2 Podstarszych

sekretarza , skarbnika oraz 5 członków.

Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie; Starszego Cechu, a pozostałych

członków razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców

członków.

Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej

niż 50 % głosów plus jeden głos.

2. Starszy Cechu na pierwszym posiedzeniu Zarządu proponuje osoby na

2 Podstarszych , po przyjęciu propozycji z pozostałych osób wybiera się sekretarza i skarbnika . Jeżeli propozycja nie zostaje przyjęta to wybór

 1. Podstarszych , sekretarza i skarbnika następuje przez głosowanie .

 1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 2. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu.

Prawo zgłoszenia kandydatów do Zarządu mają rzemieślnicy z poszczególnych środowisk.

5. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 – letni okres

członkostwa w Cechu.

§ 31

W razie ustąpienia członka lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów.

W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu , do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.

§ 32

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu , z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 33

 1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności ;

1 / reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów

administracji i sądów , organizacji społecznych i gospodarczych,

2 / zarządzanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień

walnego zgromadzenie wskazanym w § 21,

3 / zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowania wniosków na te

zgromadzenia ,

4 / powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu

5 / zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z kierownikiem biura Cechu

oraz ustalenie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,

6 / rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków , a zwłaszcza skarg

klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie zamówień przez

członków Cechu,

7 / kierowanie wniosków do sądu koleżeńskiego w sprawach

odpowiedzialności zawodowej członków ,

8 / ustalania wynagrodzeń dla pracowników Cechu.

9 / przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu.

§ 34

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc .
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie , jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 35

 1. Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.
 2. O czasie i miejscu posiedzeń powiadomieni są na 3 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.
 3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.

§ 36

 1. Decyzje Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków , w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
 2. Decyzje zapadają większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 1. Komisja Rewizyjna.

§ 37

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności

Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa sądu

koleżeńskiego .

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i 1 zastępców wybranych przez

Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów , lecz nie mniej niż 50 % głosów plus 1 . Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji - obowiązki przejmuje zastępca członka.

§ 38

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy;

1 / kontrola przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu

z tym , że na wniosek ź ogólnej liczby członków - delegatów Cechu,

Zarządu Cechu - kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie.

2 / kontrola rocznych sprawozdań finansowych / bilansów / oraz zgłaszanie

Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

 1. / składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności
 2. / przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 3. / wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości .

 1. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin.

D SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 39

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 40

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków i 1 zastępców wybranych przez

Walne Zgromadzenie spośród członków – delegatów Cechu na okres

kadencji Zarządu.

Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a

pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie

największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów plus jeden.

 1. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie 2 zastępców przewodniczącego.

§ 41

 1. Sąd koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 2. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 42

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary;
 1. / upomnienie,

2 / naganę,

3 / pozbawienie prawa do korzystania do określonych świadczeń Cechu na

okres 4 lat,

4 / wykluczenie.

2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Koleżeński może -

niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej

funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.

 1. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób

Korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43

 1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z Cechu sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
 2. Za ważną przyczyną decyzji uznać należy w szczególności ;

1 / popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych

lub innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone

prawomocnym orzeczeniem sądu,

 1. / umyślne działanie na szkodę Cechu ,
 2. / nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej ,
 3. / niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich pomimo upomnień.

§ 44

 1. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego można odwołać się do Odwoławczego
 2. Sądu Rzemieślniczego ,działającego w organizacji , której Cech jest członkiem , w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.

 3. Orzeczenie Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego jest ostateczne.

§ 45

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 46

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

V SEKCJE TERENOWE

§ 47

 1. Członkowie Cechu prowadzący działalność gospodarczą na terenie jednej gminy mogą tworzyć sekcje terenowe.
 2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła mogą tworzyć sekcje terenowe.
 3. W Cechu mogą działać sekcje terenowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje terenowe wskazane w § 23 .
 4. Zarząd Cechu powołuje sekcje, jeżeli liczba rzemieślników wchodzących w ich skład wynosi co najmniej 15 osób .
 5. O powołaniu sekcji terenowej decyduje Zarząd Cechu.
 6. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.
 7. Do zadań sekcji należy ;
 • oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno- gospodarczych rzemiosła ,
 • prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,
 • wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,
 • otaczanie opieką pracowników młodocianych pobierających naukę zawodu oraz prowadzenie działalności mediacyjnej w przypadku sporów wynikłych na tle procesu szkolenia,
 • Swoje opinie, postulaty i wnioski sekcje zawodowe zgłaszają Zarządowi Cechu,

KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 48

 1. Dla wykonywania ważnych zadań Cechu , zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki i rzetelnego wykonywania zawodu, a także do rozpatrywania skarg na działalność jego członków , Zarząd Cechu może powołać komisje.
 2. W przypadku sprawowania przez Cech bezpośrednio nadzoru nad szkoleniem zawodowym pracowników młodocianych, powołanie komisji mającej określone w tym przedmiocie zadania i kompetencje – jest obligatoryjne.
 3. Komisje mają charakter opiniodawczy oraz doradczy i swoje wnioski przedstawiają Zarządowi Cechu.
 4. Członków komisji powołuje i odwołuje Zarząd Cechu. Komisje nie podlegają kadencyjności.
 5. Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.

V I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 49

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie , opłaty za świadczenia Cechu, darowizny i dobrowolne świadczenia oraz inne wpływy.
 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie.
 3. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność.
 4. Zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania pracowników Cechu uchwala Walne Zgromadzenie.

§ 50

Cech będąc członkiem organizacji wymienionych w § 3 statutu, uczestniczy w kosztach tych organizacji na zasadach określonych w deklaracji akcesyjnej.

VII BIURO CECHU

§ 51

 1. Kierownik biura Cechu kieruje jego praca, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem ich uchwał.
 2. Kierownik biura Cechu jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązującego prawa.
 3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałą lub decyzją podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
 4. Kierownik biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Kierownik biura Cechu odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

§ 52

 1. Kierownikiem biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3- letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura Cechu od warunku posiadania 3 – letniej praktyki w organizacjach rzemiosła .

§ 53

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Kierownik Biura Cechu.

VIII REPREZENTACJA CECHU

§ 54

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu lub inne osoby upoważnione przez Zarząd .

Do reprezentowania Cechu na zewnątrz Zarząd może upoważnić w określonych sprawach również Kierownika Biura Cechu.

§ 55

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Kierownikiem Biura Cechu lub upoważnionym przez niego pracownikiem Biura Cechu.
 2. Zarząd Cechu może udzielić kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych , związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem , a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

IX POSTANOWIENIE ODWOŁAWCZE

§ 56

 1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia .
 2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni i liczony jest od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie odwołania.
 3. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.
 4. Organ odwoławczy może odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem , w terminie 14 dni od daty podjęcia

uchwały.

X LIKWIDACJA CECHU

§ 57

 1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej ž oddanych głosów.
 2. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem § 26 statutu, władne jest do podejmowania uchwały w sprawie likwidacji Cechu, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej ž członków Cechu lub delegatów.
 3. Uchwała o likwidacji , o której mowa w ust. 1 , określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego , powołując likwidatora , oraz określa cel , na który będzie przeznaczony majątek Cechu.

Opieka i wykonanie: Logi.pl

.

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem