.
Dzisiaj jest wtorek, 18 czerwca 2024 r. 170 dzień roku

Strona główna Kontakt


Menu przedmiotowe


Informacje o Cechu

informacje o ...
Status prawny
Władze cechu


Zadania publiczne

Organizacja
Cele i zadania
Tryb działania


Członkowie cechu

Stan


Wyszukiwanie w BIP'e


Zadania publiczne

Strona emitowana: 2785

Cele i zadania Cechu statut § 5

 

Podstawowe zadania Cechu w zakresie sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle

Cech sprawując, z upoważnienia Izby Rzemieślniczej, nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego rzemiośle, wykonuje w szczególności następujące zadania:

  • współpracuje z samorządem powiatu, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne oraz organami nadzoru nad warunkami pracy w zakresie uwag i wniosków wynikających z działalności szkoleniowej pracodawców rzemieślników i egzaminów czeladniczych ( stosownie do kompetencji wym. w art.39, ust.5 i art.40, ust.3 ustawy o systemie oświaty ),
  • przyjmuje od pracodawców szkolących uczniów oświadczenie dotyczące spełnienia warunków umożliwiających prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych i ustalające maksymalną liczbę młodocianych,
  • prowadzi ewidencję ( wykaz ) pracodawców rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, zawierający informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych osób szkolących – instruktorów praktycznej nauki zawodu, liczbie wolnych miejsc do wykorzystania w celu szkolenia, dacie złożenia egzaminów czeladniczych,
  • prowadzi ewidencję ( wykaz ) umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców rzemieślników,
  • ustala osobę odpowiedzialną za nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle, która powinna posiadać przygotowanie pedagogiczne ( co najmniej, jak instruktor praktycznej nauki zawodu ),
  • organizuje cykliczne spotkania instruktażowe z mistrzami szkolącymi ( szkoła mistrzów ). Program w szczególności powinien obejmować: zasady prawne związane ze szkoleniem młodocianych pracowników ( zmiany, nowe regulacje), elementy metodyki i dydaktyki związanej z realizacją programu praktycznej nauki zawodu,
  • prowadzi doradztwo oraz udziela informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem, zarówno dla szkolących pracodawców, jak i młodocianych pracowników oraz uczestniczy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego w rzemiośle,
  • udziela informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu w rzemiośle oraz pomocy młodocianemu pracownikowi, który z uzasadnionych przyczyn chce zmienić miejsce przygotowania zawodowego, a działania mediacyjne nie przyniosły efektu,
  • promuje naukę zawodu organizowaną w zakładach rzemieślniczych poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych i organizacyjnych dotyczących przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków mistrza szkolącego oraz młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
  • udziela informacji oraz przygotowuje i udostępnia niezbędną dokumentację związaną z organizacją przygotowania zawodowego młodocianego w rzemiośle,
  • organizuje - w miarę potrzeb _ uroczyste podpisywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, połączone z omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów oraz uczniów – młodocianych, a także wręczenia świadectw czeladniczych po zdanych egzaminach, z udziałem rodziców, przedstawicieli szkół, urzędów i organizacji.

Opieka i wykonanie: Logi.pl

.

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem